Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

Hiện nay, các chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&DINVEST đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Bên mời thầu và các nhà…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP CHƯA ĐƯỢC 3 NĂM CÓ ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU THẦU KHÔNG?

Câu hỏi: Ngày 11/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ LỚN

Câu hỏi: Ngày 11/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NHÀ THẦU THỰC HIỆN BẢO ĐẢM DỰ THẦU BẰNG TIỀN MẶT CÓ HỢP LỆ KHÔNG?

Câu hỏi: Ngày 10/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

SỐ LIỆU ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUÝ I/2020

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019, quy định chi tiết việc…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Câu hỏi: Ngày 07/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi: Ngày 07/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THỜI GIAN GỬI VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU ĐẾN BÊN MỜI THẦU

Câu hỏi: Ngày 05/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

CHỈ ĐỊNH THẦU CÓ CẦN ĐĂNG TẢI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA KHÔNG?

Câu hỏi: Ngày 03/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

HOÀN TRẢ BẢO ĐẢM DỰ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ THẦU TỪ CHỐI TIẾN HÀNH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Câu hỏi: Ngày 30/03/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp