Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

Hiện nay, các chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&DINVEST đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Bên mời thầu và các nhà…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

SỐ LIỆU ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUÝ I/2020

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019, quy định chi tiết việc…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi: Ngày 07/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

CHỈ ĐỊNH THẦU CÓ CẦN ĐĂNG TẢI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA KHÔNG?

Câu hỏi: Ngày 03/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

HOÀN TRẢ BẢO ĐẢM DỰ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ THẦU TỪ CHỐI TIẾN HÀNH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Câu hỏi: Ngày 30/03/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Câu hỏi: Ngày 20/03/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH CỤ THỂ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Theo quy định tại điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU   Câu hỏi: Ngày 10/02/2020, Tổ chuyên gia tư…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN THÔNG TIN ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

          Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHDT quy định…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MÃ SỐ MÃ VẠCH: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH!!!

Giống như đăng ký -n hiệu, việc đăng -ký mã số mã vạch cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, việc đăng ký mã số mã…

Xem tiếp