HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KH&CN XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CHO 01 SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ 02 SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ CỦA HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

Ngày 06/01/2021 tại Sở KH&CN Bắc Ninh, Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D đã bảo vệ nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020 được Giám đốc Sở KH&CN Bắc Ninh thành lập theo Quyết định số 1223/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2021; thành phần Hội đồng gồm có: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ – Chủ tịch Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ – Phó Chủ tịch Hội đồng; 02 Ủy viên phản biện; các thành viên hội đồng là đại diện Sở KH&CN, Đại diện Sở Công thương; cùng sự tham gia của UBND huyện Yên Phong và các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ …

Tại Hội đồng Chủ nhiệm nhiệm vụ là ông Trịnh Hồng Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D đã trình bày tóm tắt quá trình thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2018-2020.

Các kết quả thực hiện của nhiệm vụ  “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” nhận được sự đánh giá rất cao của Hội đồng.