Posted in Lĩnh vực đấu thầu

THÔNG TƯ SỐ 01/2015/TT-BKHĐT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết việc lập…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực đấu thầu

NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày…

Xem tiếp
Posted in Lĩnh vực đấu thầu

LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội,…

Xem tiếp