HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Để tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu Quốc Gia Bên mời thầu tiến hành thông qua các bước sau:

1. Bên mời thầu đăng nhập vào mạng đấu thầu Quốc Gia bằng chứng thư số (Bên mời thầu) đã được cấp.

2. Tiếp theo nhà thầu chọn BÊN MỜI THẦU và truy cập vào lĩnh vực mà Bên mời thầu muốn tổ chức lựa chọn nhà thầu (GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, GÓI THẦU XÂY LẮP, GÓI THẦU TƯ VẤN, GÓI THẦU PHI TƯ VẤN, GÓI THẦU HỖN HỢP,…).

3. Ví dụ, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa:

– Nhà thầu chọn “QUA MẠNG” – Thông báo mời thầu – Nhập thông báo mời thầu – Tìm – Nhập số kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải trước đó, sau khi nhập số Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các thông tin về gói thầu sẽ được hiển thị.

4. Bên mời thầu nhập các thông tin của gói thầu (thời điểm đóng mở thầu, số tiền bảo đảm dự thầu,…), tiếp theo Bên mời thầu chọn “LƯU” để lưu Thông báo mời thầu.

5. Tiếp theo, Bên mời thầu chọn Nhập Bảng dữ liệu đấu thầu để nhập các thông tin của cho bảng dữ liệu mời thầu.

6. Nhập tiêu chuẩn đánh giá, ở bước này Bên mời thầu nhập tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn đánh giá (trừ Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá).

7. Nhập phạm vi cung cấp: Bên mời thầu nhập phạm vi cung cấp của gói thầu theo dự toán gói thầu đã được phê duyệt.

8. Nhập điều kiện cụ thể của Hợp đồng.

Sau khi nhập đầy đủ các mục trên, Bên mời thầu in các phần này để tiến hành thẩm định E-HSMT.

E-HMST đầy đủ để tiến hành thẩm định gồm có các nội dung được Bên mời thầu nhập trực tiếp trên mạng đấu thầu quốc gia và các nội dung khác gồm: Chương III (Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá), Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật, Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Trước khi đăng tải E-HSMT phải được thẩm định và ra Quyết định phê duyệt theo đúng quy định.

Để đăng tải E-HSMT, Bên mời thầu chọn “Đăng tải thông báo”, nhà thầu phải đính kèm các file theo quy định bao gồm:

1. Quyết định phê duyệt E-HSMT

2. Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (Mục 1, mục 3, mục 4)

3. Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

4. Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Ngoài ra, các phần là quy định chung sẽ được up tự động trên mạng đấu thầu quốc gia, bao gồm:

1. Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

2. Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

3. Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

1 Bộ E- HSMT đầy đủ khi đăng tải sẽ bao gồm:

Quyết định phê duyệt

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (có sẵn trên mạng đấu thầu quốc gia)

Chương II: Bảng dữ liệu (do Bên mời thầu tự nhập)

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (do Bên mời thầu tự nhập và đính kèm khi đăng tải)

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 – Biểu mẫu scan và đính kèm];

[Mục 2 – Biểu mẫu bên mời thầu];

[Mục 3 – Biểu mẫu dự thầu]

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (do Bên mời thầu đính kèm)

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng (có sẵn trên mạng đấu thầu quốc gia)

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng (do Bên mời thầu tự nhập)

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng (do Bên mời thầu đính kèm)

Tệp tin khác (nếu có, do Bên mời thầu đính kèm).