GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÓ BỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

  1. Chủ văn bằng bảo hộ không gia hạn văn bằng theo quy định
  2. Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu;
  3. Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động kinh doanh mà không có người thừa kế hợp pháp;
  4. Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người của chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày  chấm dứt hiệu lực.

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền  sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.