Gói TBYT 3/2018-CS1 Máy cắt tiêu bản quay tay(1chiếc),Giường hồi sức sơ sinh cao cấp(1HT),Lồng ấp trẻ SS chức năng cao(1chiếc),Tủ trữ máu âm sâu dưới -86 độ C(1chiếc),Tủ ấmCO2(1chiếc)

Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20180809195   –   00 Thời điểm đăng tải 04/08/2018 16:49
 Lĩnh vực Hàng hóa
 Gói thầu Gói TBYT 3/2018-CS1 Máy cắt tiêu bản quay tay(1chiếc),Giường hồi sức sơ sinh cao cấp(1HT),Lồng ấp trẻ SS chức năng cao(1chiếc),Tủ trữ máu âm sâu dưới -86 độ C(1chiếc),Tủ ấmCO2(1chiếc)
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn NSNN bệnh viện vệ tinh, nguồn NSNN đề án liên thông xét nghiệm; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện TW Huế
 Nguồn vốn Nguồn ngân sách nhà nước và Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp
 Bên mời thầu Z018400 – Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20180801757
 Tên KHLCNT
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 09/08/2018 – 09:00 Đến ngày 19/08/2018 – 09:00
 Địa điểm Phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện Trung ương Huế – 16 Lê Lợi – Thành phố Huế
 Điện thoại liên hệ 0543822325
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 19/08/2018 – 09:00
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 35.000.000 VND (Ba mươi năm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 03 Tháng
 Hồ sơ mời thầu