QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Công ty TNHH xây dựng và thương mại X trước kia làm nhà thầu phụ của nhà thầu thực hiện gói thầu thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của dự án xây dựng nhà máy Z. Hỏi: Trường hợp Công ty X liên danh với Công ty Y tham dự gói thầu hỗn hợp “Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, mua sắm thiết bị, thi công xây lắp, chạy thử” dự án xây dựng nhà máy Z thì có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Về vấn đề này, chuyên gia S&D INVEST xin được trả lời như sau:

Điều 6 Luật đấu thầu số 43 và Điều 2 Nghị định số 63

Theo quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu tại Điều 6 Luật đấu thầu 2014 và  Khoản 2 Điều 2 NĐ 6/2014/NĐ-CP  thì  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp. Như vậy trường hợp này Có vi phạm bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; vì nhà thầu phụ thực hiện công việc vẫn tính kinh nghiệm thực hiện hợp đồng trong gói thầu.