Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP CHƯA ĐƯỢC 3 NĂM CÓ ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU THẦU KHÔNG?

Câu hỏi: Ngày 11/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ LỚN

Câu hỏi: Ngày 11/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NHÀ THẦU THỰC HIỆN BẢO ĐẢM DỰ THẦU BẰNG TIỀN MẶT CÓ HỢP LỆ KHÔNG?

Câu hỏi: Ngày 10/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Câu hỏi: Ngày 07/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi: Ngày 07/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THỜI GIAN GỬI VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU ĐẾN BÊN MỜI THẦU

Câu hỏi: Ngày 05/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

HOÀN TRẢ BẢO ĐẢM DỰ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ THẦU TỪ CHỐI TIẾN HÀNH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Câu hỏi: Ngày 30/03/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Câu hỏi: Ngày 20/03/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH CỤ THỂ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Theo quy định tại điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa…

Xem tiếp
Posted in HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TƯ VẤN ĐẤU THẦU

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU   Câu hỏi: Ngày 10/02/2020, Tổ chuyên gia tư…

Xem tiếp