NHÀ THẦU LIÊN DANH

Tình huống: Công ty X là chủ đầu tư, khi phát hành hồ sơ mời thầu, có 1 nhà thầu A đến mua hồ sơ mời thầu, tuy nhiên sau đó nhà thầu A gửi công văn đến chủ đầu tư về việc tham gia dự thầu với tư cách là liên danh với nhà thầu B.

3 ngày trước thời điểm đóng thầu , Nhà thầu A gửi thông báo đến chủ đầu tư rằng không liên danh với công ty B nữa mà tham gia dự thầu với tư cách độc lập.

Hỏi: Thông báo thay đổi tư cách tham gia dự thầu trên của Nhà thầu A có hợp lệ không? Đến khi mở thầu, chủ đầu tư có được chấp nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu A hay không?

Trả lời:

Việc thông báo trên của Nhà thầu A là hợp lệ nếu như trên thông báo có cả đại diện của nhà thầu B ký tên vào. Khi liển danh nộp hồ sơ dự thầu phải có thỏa thuận liên danh theo quy định của của hồ sơ mời thầu và phải có chữ ký của tất cả nhà thầu liên danh trên thỏa thuận liên danh đó. Nếu không có chữ ký của các nhà thầu liên danh thì hồ sơ đó bị loại vì không hợp lệ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Hồ sơ của Nhà thầu A hợp lệ trong trường hợp này khi:

  • Gói thầu của chủ đầu tư X được tổ chức theo phương thức đấu thầu rộng rãi.
  • Có thông báo thay đổi tên Nhà thầu A cho chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu. Thông báo này có đầy đủ chữ ký của của Nhà thầu A và Nhà thầu B.