CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ ĐƯỢC THAM DỰ THẦU KHÔNG?

Ông T, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ … có hỏi:

húng tôi là Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ tại Hà Nội, đã tham gia dự thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ của Bệnh Viện, tuy nhiên chúng tôi đã bị loại do Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định (do nhà thầu tham gia thầu với tư cách chi nhánh), tôi xin hỏi chủ đầu tư đánh giá như vậy có hợp lý không?

Chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&D Invest xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3,4 – Điều 92 – Bộ Luật Dân sự năm 2005, thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền; chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

Vì vậy, chi nhánh không thể tham dự thầu với tư cách là nhà thầu độc lập; trong trường hợp nếu người đại diện pháp luật của Công ty ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh (cả về chữ ký và con dấu) thì người được ủy quyền có thể dùng chữ ký và con dấu của Chi nhánh để tham dự thầu; trong trường hợp này thì Công ty vẫn là đơn vị đứng với tư cách pháp nhân tham dự thầu chứ không phải là chi nhánh.