CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi: Ngày 07/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

THỜI GIAN GỬI VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU ĐẾN BÊN MỜI THẦU

Câu hỏi: Ngày 05/04/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

HOÀN TRẢ BẢO ĐẢM DỰ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ THẦU TỪ CHỐI TIẾN HÀNH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Câu hỏi: Ngày 30/03/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Câu hỏi: Ngày 20/03/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi…

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH CỤ THỂ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Theo quy định tại điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa…

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU   Câu hỏi: Ngày 10/02/2020, Tổ chuyên gia tư…

NHÀ THẦU LIÊN DANH

Tình huống: Công ty X là chủ đầu tư, khi phát hành hồ sơ mời thầu, có 1 nhà thầu A đến mua hồ sơ…

THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU

Tình huống: Bên mời thầu/chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị. Trong Hồ sơ yêu cầu, BMT…

LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU SAU THỜI GIAN BÊN MỜI THẦU YÊU CẦU

Tình huống: Nhà thầu X tham gia gói thầu của Công ty Y là bên mời thầu về mua sắm hàng hóa. Trong thời gian…

THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GHI TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU

Câu hỏi: Hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu mua sắm 02 xe ô tô xi tec và 03 xe đầu kéo sơ mi rơ…