GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

 

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2009, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp và mỗi lần gia hạn 10 năm.  Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 6 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10%  lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ đăng ký gia hạn nhãn hiệu bao gồm:

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của thông tư 01/2007/TT-BKHCN.
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
  • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện)
  • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật.

Trên thực tế có nhiều trường hợp chủ đơn quên gia hạn hoặc không theo dõi thời gian hết hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, dẫn đến việc không thể gia hạn văn bằng, khi đó Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem như Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và khi đó nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ độc quyền nữa. Vì thế các chủ sở hữu nhãn hiệu phải lưu ý các thời hạn bao gồm: Số đơn, số bằng, ngày nộp đơn, ngày công bố đơn, ngày cấp bằng, ngày hết hiệu lực văn bằng.

TH-SDINVEST!