ĐỀ XUẤT GIẢM GIÁ CÓ THỂ GHI TRỰC TIẾP VÀO ĐƠN DỰ THẦU

Hỏi: Bà Nguyễn Thanh Nga (Hà Nội) hỏi: Trong bảng giá dự thầu của dịch vụ, nhà thầu để giá 3 tỷ đồng cho tất cả các danh mục. Tuy nhiên, trong đơn dự thầu, nhà thầu lại để giá là 2,7 tỷ đồng và có thư để giảm giá 300 triệu đồng. Vậy, trong trường hợp này xử lý như thế nào và theo quy định tại văn bản nào?

Về vấn đề này, chuyên gia S&D INVEST xin được trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 14 CDNT Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu hoặc cũng có thể đề xuất riêng trong thư giảm giá.

Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hàng mục cụ thể được nêu trong cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ”.

Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả các hạng mục nêu trong cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ”.

Như vậy, trường hợp trong đơn dự thầu nêu rõ giá dự thầu là 2,7 tỷ đồng sau giảm giá thì được coi là phù hợp với biểu giá tổng hợp và thư giảm giá.

Trường hợp trong đơn dự thầu chỉ nêu giá dự thầu là 2.7 tỷ đồng khác giá trong biểu tổng hợp (3 tỷ đồng) thì bên mời thầu cần phải xem xét bản chào giá để có cơ sở xác định chính giá giá chào của nhà thầu. Trên cơ sở đó tiến hành sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá. Việc tính giảm giá được thực hiện theo quy định nêu trên.